همایش دانش آموز کارآفرین با اهداف زیر برگزار شد.

1- آشنایی با فرآیند و مراحل کارآفرینی

2- معرفی دانش آموزان کارآفرین

3- بررسی و شناخت توانمندی ها

همایش دانش آموز کارآفرین

همایش دانش آموز کارآفرین

همایش دانش آموز کارآفرین

همایش دانش آموز کارآفرین

همایش دانش آموز کارآفرین