چهارمین دوره نخبگان مطالعه

زمان: آبان 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

ششمین دوره جامع ارتباطات

زمان: آذر 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

پنجمین دوره کودک قهرمان

زمان: آبان 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

سومین دوره نوجوان قهرمان

زمان: آذر 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

فرصت باقی مانده به ثبت نام کارگاه هدف گذاری

ثبت نام زود هنگام!

نظر برخی از شرکت کنندگان

نظرات اراده آهنین های مجموعه شروعی تازه درباره دوره های آموزشی