دوره نخبگان مطالعه4

زمان: آبان 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

دوره جامع ارتباطات6

زمان: آذر 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

دوره کودک قهرمان5

زمان: آبان 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

دوره نوجوان قهرمان3

زمان: آذر 1400
مکان: حضوری در شهر گلبهار

فرصت باقی مانده به ثبت نام وبینار نخبگان مطالعه

ثبت نام زود هنگام!

نظر برخی از شرکت کنندگان

نظرات اراده آهنین های مجموعه شروعی تازه درباره دوره های آموزشی